Novas

ESTUDO DO IMPACTO DEL COVID-19 NO SECTOR DOS ÁRIDOS - 3ª Enquisa de diagnose

Mércores, 27 Mai 2020 16:20

Como extracto do informe de resultados terceira enquisa de evolución do sector dos áridos, que recolle as opinións de 179 empresas, sobre a situación entre o 5 e ol 26 de maio:

- Novamente, case 180 empresas colaboraron, 18 delas galegas (só un 36% do total do sector galego)

- Escasas diferenzas entre CCAA

- Saúde: Redución da incidencia do  COVID-19, no sector
              - A incidencia da  COVID-19 entre traballadores reduciuse, do 8,97% de empresas con algún traballador infectado na primeira enquisa de fai máis dun mes, ao 0,98%. E pasouse de 0,52% empresas con casos de contaxio entre traballadores naquela enquisa, a 0% no último cuestionario.
              - Tamén se observa un incremento das empresas onde os traballadores de risco (segundo o Ministerio de Sanidade) están a poder acudir ao posto de traballo por decisións do Servizo de Prevención, pasando do 36,8% das empresas ao 17,53% na última enquisa. Obsérvase un certo estancamento.

- Caída da actividade: Lixeira melloría pero con perspectivas negativas
               - A caída de actividade media declarada polas empresas é do -38,69% nas últimas semanas.
               - Redución da actividade ao 53% (1 er período), 28,5% (2º período), pequena recuperación ao 45,1% (3 er período), lixeiro incremento ao 49,9% (4º período). Nos últimos 21 días recuperouse lixeiramente ao 61,3%. Prodúcese unha importante melloría de +8,17% respecto ao primeiro período.
               - Espérase que a facturación se reduza un -32,4% de media, cunha lixeira melloría de 6,9  pp, respecto ao período anterior.
               - A caída de vendas para o ano será do -34,6%. A perspectiva mellorou case 7  pp.
               - O nivel de novas ofertas é moi baixo (3,81/10), pero mellorou algo no último período, estando no -58% por baixo do normal, o que sigo augurando un parón diferido da actividade, se non se adoptan medidas dinamizadoras da construción.

 - Viabilidade das empresas: a opinión é algo máis optimista, aínda que negativa
               - En media, as empresas consideran que os seus problemas seguen diminuíndo en importancia, apuntando a unha progresiva (pero lenta) normalización da actividade. Destacan a incerteza, o desabastecemento de  EPIs e a paralización de obras, como principais problemas.
               - A estratexia comercial, os cocientes de liquidez e tesourería, a xestión de persoas, a comunicación e os impagados son as áreas máis afectadas.
               - Aos poucos, as perspectivas das empresas, van mellorando, aínda que seguen sendo moi negativas:
                            No 43,6% dos casos, as empresas consideran que o persoal diminuirá.
                            No 47,5% dos casos, as empresas non ve comprometida a súa viabilidade. O 9,9% si e o 42,6% non o sabe. A opinión é lixeiramente máis optimista.
                            O 70,3% non considera que deba recorrer ao concurso de acredores, o 29,7% non o sabe e o 0% considera que deberá facelo. Igualmente, a perspectiva é algo mellor.

          Descarga o informe

 

 

 

ESTUDO DO IMPACTO DO COVID-19 NO SECTOR DOS ÁRIDOS - 2ª Enquisa de diagnose

Venres, 08 Mai 2020 09:40

O resumo executivo é o seguinte:
 
- Escasas diferenzas entre CCAA
 
- Saúde: Redución da incidencia do COVID-19, no sector
            - A incidencia da COVID-19 entre traballadores reduciuse, do 8,97% de empresas con algún traballador infectado hai dúas semanas, ao 4,30%. E pasouse de 0,52% empresas con casos de contaxio entre traballadores a 0% no último cuestionario.
            - Tamén se observa un incremento dos traballadores de risco (segundo o Ministerio de Sanidade) que están a poder acudir ao posto de traballo por decisións do Servizo de Prevención, pasando do 36,8% das empresas ao 21,35% na última enquisa.
 
- Caída da actividade: Lixeira melloría conxuntural, limitada a un nivel do 50%, pero con perspectivas negativas
            - Redución da actividade ao 53% (1 er período), 28,5% (2º período) e pequena recuperación ao 45,1% (3 er período). Nos últimos 15 días recuperouse lixeiramente ao 50%. Mantense un retroceso de -3,20% respecto ao primeiro período.
            - A caída de vendas para o ano será do -41,4%. A perspectiva empeorou lixeiramente en -1,5%. ou Para máis do 96,7% de empresas, a facturación decrecerá, cun incremento do 4,2% respecto a a anterior enquisa, o que mostra un empeoramento de expectativas. Espérase que a facturación se reduza un -39,2% a final de ano.
           - Levará a un mínimo histórico de 72 millóns de toneladas, o 15% das vendas de 2008, o que anuncia unha situación moi complicada sectorialmente.
           - O nivel de novas ofertas é moi baixo (2,43/10), o -73% por baixo do normal, o que augura un parón diferido da actividade, se non se adoptan medidas dinamizadoras da construción. A situación segue empeorando progresivamente.
 
- Viabilidade das empresas: a opinión é algo máis optimista, aínda que negativa
          - A estratexia comercial, a incerteza política, os cocientes de liquidez e tesourería, a xestión de persoas, os impagados, a dispoñibilidade de EPIs, a subministración a clientes ou o de provedores, a continuidade do negocio e a comunicación son as áreas máis afectadas. O cumprimento de contratos é o problema considerado como menos relevante.
          - En media, as empresa consideran que os seus problemas reducíronse en importancia nos últimos 15 días. Destacan a incerteza, o desabastecemento de EPIs e a paralización de obras, como principais problemas.
          - No 47,9% dos casos, o persoal diminuirá, cunha mellor perspectiva de 8,7%, respecto ao período anterior.
          - O 40,8% das empresas non ve comprometida a súa viabilidade, o 8,6% si e o 50,5% non o sabe. A opinión é lixeiramente máis optimista.
          - O 64,9% non considera que deba recorrer ao concurso de acredores, o 35,1% non o sabe e o 0% considera que deberá facelo. Igualmente, a perspectiva é algo mellor.
 

Descarga o informe

 

 

 

ESTUDO DO IMPACTO DO COVID-19 NO SECTOR DOS ÁRIDOS, A NIVEL GALLEGO E NACIONAL

Xoves, 23 Abril 2020 10:20

Nos pasados días realizóuse una enquisa anónima para coñecer o impacto que a actual situación está a ter no noso sector, obtívose resposta do 60% das empresas galegas productoras de áridos. 

Cos datos obtidos elaborouse un informe-resumen da situación do sector dos áridos a 21 de abril do 2020, que se pode descargar no enlace.


Nas próximas datas repetirase o estudo, para coñecer o avance da situación.

 

Descarga o informe

 

 

 

ARIGAL reúnese con Francisco Conde, Conselleiro de Economía

Martes, 21 Abril 2020 08:31

Na tarde de onte, unha representación de ARIGAL mantivo unha vídeo chamada con D. Francisco Conde, Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, e D. Ángel Bernardo Tahoces, Director Xeral de Enerxía e Minas, co obxectivo de analizar o impacto actual e futuro, da pandemia COVID-19 no sector extractivo dos áridos.

O Secretario de Arigal, D. Roberto Almuiña, detallou o avance dos resultados e os niveis de actividade das nosas canteiras, extraídos da enquisa que se está realizando ás empresas produtoras de áridos, a nivel autonómico e nacional:

 

PERÍODO NIVEL   DE
 ACTIVIDADE
  GALICIA     ESPAÑA
16 - 27 MARZO 57%        57%
30 MARZO - 9 ABRIL 17%        29%
13 - 20 ABRIL  49%        49%

 
Co fin de paliar a difícil situación que afrontan as nosas empresas, demandouse unha progresiva volta á normalidade produtiva, garantindo sempre a seguridade da saúde dos traballadores, a cuxo fin se propuxeron as seguintes medidas:

         1.  GARANTÍA DE SEGURIDADE DA SAÚDE DOS TRABALLADORES DA MINERÍA
                a.  Garantía de dispoñibilidade de  EPIS, ensaios de detección , termómetros e outros,  a prezos razoables
                b.  Revisión por parte da inspección de traballo ou do  ISSGA das medidas adoptadas,
         2.  REACTIVACIÓN URXENTE E CONTROLADA DA ACTIVIDADE CONSTRUTIVA
                a.  A curto prazo:
                     i. Necesidade urxente de que as distintas Administracións, activen os traballos de certificación das obras executadas para garantir a subsistencia dos nosos clientes e a das nosas empresas.
                     ii. Adxudicación e execución urxente de obras xa licitadas
                     iii. Esixencia do cumprimento de pagos pendentes
                b.   A medio prazo:
                     i.  Liñas de crédito específicas para o sector,
                     ii. Medidas efectivas para a  flexibilización e axilización da tramitación administrativa,
                     iii. Na actualidade, as 70 canteiras e  graveras de Galicia, están todas operativas, pero a ameaza do peche temporal de explotacións, está aí polo que é imprescindible flexibilizar os  ERTE´s e ERE´s, e acompañalo de medidas de suspensión das obrigacións con Facenda e SS e de contratos de enerxía eléctrica.

 

INTERVENCION DO Sr. CONSELLEIRO

Tras esta exposición detallada, o Sr. Conselleiro transmitiunos a plena consciencia da Xunta do gran esforzo que están a realizar as empresas do sector  dos  Aridos,  para poder manter o 100% dos seus persoais, polo escaso número de  ERTE´ s solicitados. Tamén destaco que o 90% dos  ERTES solicitados hanse resolvido positivamente, e mediante resolución da Autoridade Laboral, o que redunda nunha maior seguridade xurídica.

Igualmente, confirmou que desde a Xunta, deuse orde á  Axencia  Galega de Infraestruturas a reactivar todas as obras de construción, executar todo o licitado, e axilizar licitacións, destacando que ata a data, reactiváronse 500 obras en Galicia.

No referido ás liñas de financiamento do circulante para paliar a difícil situación actual, explicou que ademais das liñas  ICO do estado, a Xunta  a través do IGAPE puxo en marcha unha orde de axudas para acceso a Liquidez, dirixida ás Pemes, por medio de préstamos avalados polas Sociedades de Garantía  Recíproca, cun prazo de amortización de 4 anos cun de carencia e cuxos intereses estarán totalmente subvencionados polo IGAPE. Máis información nesta ligazón:

https:// ceei. xunta. gal/coronavirus/ axudas- economicas

Á petición de maior axilidade administrativa, tanto o Sr. Conselleiro, como o Director Xeral de Enerxía e Minas, asumiron a necesidade de dar maiores impulsos, comprometéndose, en canto volvamos a unha relativa normalidade,  aseguir estudando as peticións, co obxectivo de conseguir a imprescindible seguridade xurídica, con grupos de traballo, como en anteriores ocasións.

Finalmente, o Sr. Conselleiro propuxo a continuación da colaboración entre Consellería e  ARIGAL para  o seguimento da evolución da pandemia e a súa afección á nosa actividade empresarial.


 

 

O VI Congreso Nacional de Áridos aprázase a maio de 2022

Luns, 20 Abril 2020 22:05


•    A nova data é do 23 ao 27 de maio de 2022, no Palacio de Exposicións e Congresos Ciudad de Oviedo

•    O congreso, cuxa sede é Oviedo, tiña previsto celebrarse do 24 ao 28 de maio de 2021

•    A pasada edición do congreso, celebrada en 2018 en Santiago de Compostela, reuniu a máis de 800 persoas

A Federación de Áridos (FDA) tomou a decisión de aprazar a VI edición do Congreso Nacional de Áridos a 2022. O congreso, cuxa sede é Oviedo, tiña previsto a súa celebración do 24 ao 28 de maio 2021. Polo que o congreso celebrarase do 23 ao 27 de maio de 2022, no mesmo Palacio de Exposicións e Congresos Ciudad de Oviedo.

#Ante a situación actual de crise sanitaria derivada do  COVID-19, outros congresos e feiras de interese para o sector dos áridos que estaban programados para este ano 2020 ven na necesidade de aprazarse a datas posteriores. Este é o caso da 18ª edición do Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construción e Minería,  SMOPYC 2020, que estaba inicialmente programado para celebrarse en Feira de Zaragoza do 1 ao 4 de abril de 2020 e que, tras un primeiro aprazamento ao mes de setembro de 2020, finalmente celebrarase no mes de maio de 2021, en datas coincidentes co VI Congreso Nacional de Áridos.

Así mesmo, o  XV Congreso Internacional de Enerxía e Recursos Minerais previsto en León para os días 28 ao 30 de outubro de 2020, cambiará as súas datas nos próximos días, con toda probabilidade. “Dado o interese desta feira e ese congreso para o noso sector, non tiña sentido programar actos case coincidentes, polo que, de acordo cos seus equipos organizadores, aos que nos une un longo historial de entendemento e colaboración, consideramos como solidario, xusto, sensato e razoable cederlles esa xanela temporal”, apunta César Luaces, director xeral de FDA.

A organización do VI Congreso Nacional de Áridos revisou o cronograma de traballo para adaptalo á nova situación e seguirá traballando na páxina web www.congresoaridos.com e na App do Congreso. O congreso segue mantendo todo o esquema organizativo aprobado ata a data, incluíndo a súa lema: “Contribuímos aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible”.

“Temos o convencemento de que esta difícil decisión permitiranos organizar un evento do máximo nivel e repercusión para o noso sector, para o Principado de Asturias e para a cidade de Oviedo. Así que seguimos traballando na organización do evento, coa máxima ilusión. Pero, agora mesmo debemos centrar todos os nosos esforzos no máis prioritario: apoiar como podamos á loita contra a pandemia e axudar ás empresas para afrontar a  complejísima situación económica que temos #ante nós.”

Queremos aproveitar estas liñas para facer chegar o noso máis sentido pésame aos familiares das vítimas do  COVID-19 e todo o noso apoio ao persoal sanitario – médicos, enfermeiras, farmacéuticos, condutores de ambulancia, limpadores e celadores –, que está a librar unha desigual batalla contrarreloxo contra a enfermidade e tamén ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, os bombeiros e a todas aquelas persoas que fan posible cubrir as necesidades dos cidadáns confinados e que, así mesmo, están a facer gala dunha determinación e xenerosidade sen límites.

 

 

 

Guía de Recomendacións Preventivas de Saúde Laboral ante o Coronavirus

Luns, 13 Abril 2020 16:11

O ISGGA publica un documento en formato guía no que se recollen recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus:

 •     Información básica sobre o Covid-19
 •     Medidas previas ao inicio da actividade
 •     Medidas nos desprazamentos ao traballo
 •     Medidas para garantir a distancia de seguridade
 •     Medidas organizativas
 •     Medidas de hixiene e limpeza
 •     Técnica do lavado de mans con auga e xabón
 •     Técnica de hixiene das mans con preparacións alcohólicas
 •     Uso de máscaras e equipos de protección individual
 •     Xestión de residuos
 •     Outra información de interese

               Descargas:

       - Cartel Prevención e Saúde Laboral ante o Coronavirus no Sector dos Áridos

       - Flyer Prevención e Saúde Laboral ante o Coronavirus no sector dos Áridos

       - Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE | Aprazado o Día XIII Día das Árbores, os Áridos e a Biodiversidade

Xoves, 12 Marzo 2020 11:53

Publicouse a Real Decreto-Lei 6/2020, do 10 de marzo, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes no ámbito económico e para a protección da saúde pública.

Seguindo as indicacións expostas nel, así como as directrices apuntadas polas autoridades #ante a situación epidemiolóxica producida pola extensión do coronavirus COVID 19, ARIGAL comunica que as actividades relacionadas co “Día das Árbores, os Áridos e a Biodiversidade”, previsto para o día 26 de marzo, van ser aprazadas e convocadas novamente cando a situación sanitaria estabilícese.

Achegamos ligazón do Real Decreto citado anteriormente para que vos sexa máis sinxela a súa consulta:

Real Decreto-Lei 6/2020, do 10 de marzo, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes no ámbito económico e para a protección da saúde pública.

 

 

 

 

 

 

PNDS2021 Premios Nacionais Federación de Áridos Desenvolvemento Sostible en Canteiras e Graveiras

Mércores, 04 Marzo 2020 15:36

A industria extractiva dos áridos está a realizar un importante esforzo por aplicar os principios e conceptos básicos do desenvolvemento sostible nas súas empresas (explotacións mineiras ao descuberto,plantas de tratamento, etc.)

Os Premios Nacionais FDA de Desenvolvemento Sostible en Canteiras e Graveras da Federación de Áridos, da que ARIGAL é membro, teñen como obxectivo promover unha correcta xestión dos aspectos que integran o desenvolvemento sostible –medio ambiente, social (incluíndo a prevención de riscos laborais) e economía, sen esquecer a conservación da biodiversidade- nas diferentes etapas do proceso de produción de áridos e fomentar, entre as Empresas Membro e Empresas Membro Adherido das Asociacións que integran a FDA, o compromiso coa contorna social e coas xeracións futuras.


Bases da Convocatoria

O VI Congreso Nacional de Áridos celebrarase do 26 ao 28 de maio de 2021 en Oviedo

Luns, 17 Febreiro 2020 17:26

•    A Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas e Enerxía de Madrid acolleu a primeira reunión dos comités do congreso

•    A pasada edición do congreso, celebrada en 2018 en Santiago de Compostela, reuniu a máis de 800 persoas


Madrid, 13 de febreiro de 2020.- Esta mañá, na Escola Superior de Enxeñeiros de Minas e Enerxía de Madrid, reuníronse os diferentes comités – organizador, científico e de medios de comunicación – para expoñer os traballos iniciais e o plan de preparación da VI edición do Congreso Nacional de Áridos, que se celebrará do 26 ao 28 de maio de 2021 no Palacio de Exposicións e Congresos de Oviedo. A esta reunión asistiu a directora xeral de Enerxía, Minería e Reactivación do Principado de Asturias, María  Belarmina Díaz Augado, quen asegurou o apoio que o goberno do Principado de Asturias ofrece para que “este evento sexa todo un éxito e unha gran oportunidade para o sector”. Tamén se conta co apoio decidido do Concello de Oviedo.

Proximamente, celebrarase formalmente, en Oviedo, a rolda de prensa de presentación da VI edición do Congreso Nacional de Áridos.

O VI Congreso está a orientarse como un foro da máxima actualidade, dirixido fundamentalmente a empresarios, profesionais - científicos e técnicos -, relacionados co sector dos áridos, onde poidan resaltarse as liñas mestras de futuro para esta industria extractiva básica para a sociedade. As áreas temáticas que se incluirán no Congreso recollerán todos os ámbitos de actividade relacionados co sector dos áridos, desde as etapas previas ao comezo dunha nova explotación ata os produtos para a construción aos que se destinan.

Tras o éxito dos congresos celebrados en Zaragoza, Valencia, Cáceres, Madrid e Santiago de Compostela en 2006, 2009, 2012, 2015 e 2018 respectivamente, coa asistencia de preto de 800 Congresistas en cada ocasión, a participación de preto de 60 expositores comerciais, e cun elevado número de relatorios e comunicacións presentadas, mantense a periodicidade  trienal desta iniciativa, para dar un impulso ao sector extractivo dos áridos achegándoo, cada vez máis, aos criterios que conforman o marco do desenvolvemento sostible dunha actividade moderna e necesaria para a sociedade. 

XIII Edición do Día dos Árboles, e os Áridos e a Biodiversidade: 26 de marzo do 2020

Venres, 31 Xaneiro 2020 11:49

O  XIII Día das Árbores, os Áridos e a Biodiversidade, que se celebrará o xoves 26 de abril de 2020, é unha iniciativa das empresas fabricantes de áridos, agrupadas en  ARIGAL en Galicia., así como o resto de Asociacións membro da Federación de Áridos,  que participan activamente no evento. O evento, de gran repercusión en pasadas edicións, ten por obxectivo fundamental a promoción da nosa actividade, favorecer o achegamento á sociedade e inculcar aos nenos a responsabilidade na reforestación das nosas paisaxes e por extensión, a súa contribución para mellorar a biodiversidade dos nosos ecosistemas.


Ademais, esta acción intégrase dentro da campaña europea de portas abertas  European  Minerals  Day.


Animamos ás empresas para formar parte desta iniciativa, polo que se estás interesado en participar coa túa explotación, ponche en contacto connosco.


SOBRE ARIGAL

A Asociación Galega de Áridos (Arigal) é unha organización empresarial galega integrada por máis de 77 empresas que desevolven a súa actividade nas distintas áreas do sector dos áridos: industria, fabricación, tratamento e distribución. En total, as firmas asociadas operan en 75 centros de actividade e xeran arredor de 3.600 postos de traballo, entre empregos directos e indirectos. No exercicio de 2015 os asociados de Arigal sumaron unha cifra de negocio conxunta de 37,5 millóns de euros.